INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA – czynność wykonywana w celu ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Dane te są niezbędne do wprowadzenia zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazie danych obiektów topograficznych.

« Back to Glossary Index