WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU – opracowuje się na kopii mapy zasadniczej a w przypadku jej braku – na kopii mapy ewidencyjnej. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać: granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie tej nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, powierzchnię dzielonej nieruchomości. Ponadto naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu oraz ich powierzchnie a także przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

« Back to Glossary Index