Mapa do celów sądowych - zasiedzenie nieruchomości

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zasiedzenie nieruchomości

Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny. Jeżeli natomiast uzyskał posiadanie w złej wierze to nabywa własność  po upływie trzydziestu lat poprzez zasiedzenie nieruchomości. W przypadku gdy podczas biegu zasiedzenia nieruchomości nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, który sam posiada nieruchomość, czas posiadania swojego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze to czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem obecnego posiadacza wynosi przynajmniej trzydzieści lat. Dotyczy to również przypadku gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego. Własności  przez zasiedzenie nieruchomości nie może nabyć posiadacz zależny czyli np. dzierżawca.

W chwili upływu niezbędnego terminu zasiedzenie nieruchomości następuje, z mocy prawa. Teraz można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Wniosek taki składa się w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości i rozpatrywany jest na rozprawie w trybie nieprocesowym. Jednym z dokumentów niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości jest sporządzona przez geodetę mapa. Mapa ta dotyczy zasiadywanej nieruchomości i uwidoczniony jest na niej zasiadywany teren jako nowa działka ewidencyjna z podaną jej powierzchnią i nadanym nowym numerem ewidencyjnym. Aby wykonać dokumentację do zasiedzenia geodeta dokonuje pomiaru wskazanego przez zainteresowanych terenu, który będzie zasiadywany. Sporządzona przez geodetę dokumentacja podlega przyjęciu do PZGiK.

Jeżeli sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości na rzecz wnioskodawcy to po uprawomocnieniu się postanowienia należy zapłacić podatek od spadków i darowizn, po czym można żądać wpisu prawa własności do księgi wieczystej.

 

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

  • dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.