WARUNKI ZABUDOWY – zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji o warunkach zabudowy, którą wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

« Back to Glossary Index