WYTYCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO – zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mający na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy.

« Back to Glossary Index