Ile czasu trwa wykonanie podziału działki?

Czas wykonywania podziału nieruchomości zależy od konkretnego przypadku. Większość czasu oczekiwania na dokumenty pochłaniają jednak procedury urzędowe, niezależne od geodety. Są to:

  • Opracowanie przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK) zgłoszenia pracy geodezyjnej – w powiatach, w których wprowadzony jest elektroniczny system przyjmowania zgłoszeń (powiat piaseczyński, powiat grójecki, powiat pruszkowski), geodeta otrzymuje materiały w dniu wysłania zgłoszenia bądź w dniu kolejnym. W przypadku, gdy zgłoszenie składa się tradycyjnie w postaci papierowej (np. Warszawa), ośrodek ma 10 dni roboczych na jego opracowanie. Dopiero po odebraniu opracowanego zgłoszenia geodeta ma możliwość uzyskania potrzebnych danych do rozpoczęcia pracy.
  • Wydanie przez wójta gminy postanowienia o zgodności projektu podziału z ustaleniami MPZP – według KPA wniosek o postanowienie powinien zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. W praktyce wydanie postanowienia trwa około dwóch tygodni.
  • Wysłanie zawiadomień informujących właścicieli nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli nieruchomości do niej przylegających o trybie oraz terminie protokołu (ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych). Zawiadomienie musi zostać doręczone na tydzień przed wyznaczonym terminem. Wysyłając zawiadomienia trzeba także uwzględnić czas wysyłki (ok. tygodnia) oraz dodatkowe dwa tygodnie na doręczenie z placówki pocztowej (podwójne awizowanie). Zawiadomienia należy zatem wysłać miesiąc przed planowanym protokołem granicznym.
  • Przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). Na tę procedurę składają się: kontrola operatu (przepisy określają, że ma ona zostać wykonana niezwłocznie i trwać nie dłużej niż miesiąc), aktualizacja baz danych i ewidencja operatu. Łączny czas przyjęcia dokumentacji do PZGiK często przekracza miesiąc.
  • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji jest taki, jak w przypadku postanowienia. Tu też jako średni czas można przyjąć dwa tygodnie. Po wydaniu decyzji musimy jeszcze odczekać 14 dni od daty doręczenia, aby stała się ona ostateczna i dopiero wtedy możemy załatwiać kolejne sprawy.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.