Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/geoforma/domains/geoformat.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5812
Podział nieruchomości (podział działki) - geoformat.pl

podział nieruchomości, podział działki

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (PODZIAŁ DZIAŁKI)

Na podział nieruchomości (podział działki) składają się trzy etapy:

ETAP 1

Geodezyjny podział nieruchomości (podział działki) polega na fizycznym wyodrębnieniu z pierwotnej działki ewidencyjnej dwóch lub większej ilości działek, które zawierają się w granicach działki sprzed podziału. W wyniku podziału powstaje nowa konfiguracja działek o nowym układzie linii granicznych i powierzchniach. W trakcie wykonywania podziału powstaje dokumentacja przekazywana, w formie operatu technicznego, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ETAP 2

Wprowadzenie podziału do ewidencji gruntów i budynków. Kolejny etap polega na wprowadzeniu przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zmian które nastąpiły w wyniku podziału geodezyjnego. Jest to ujawnienie w ewidencji nowych numerów działek, przebiegu granic i ich powierzchni a także rodzajów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Taka zmiana w ewidencji gruntów wprowadzana jest z urzędu, jednak przeważnie trwa to bardzo długo, dlatego można (i warto) przyspieszyć całą procedurę składając w starostwie powiatowym podanie o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Należy pamiętać o tym, że na podaniu powinni być podpisani wszyscy właściciele nieruchomości. Wtedy czas oczekiwania jest najkrótszy.

ETAP 3

Najczęściej podział nieruchomości dokonywany jest w celu przepisania bądź sprzedaży nowo powstałych działek. Kolejnym etapem jest więc prawny podział nieruchomości (podział działki) , który skutkuje dokonaniem zmian podmiotowych w zakresie prawa własności. Trzeba pamiętać, że aby udać się do notariusza, podział nieruchomości musi być wprowadzony do ewidencji gruntów i budynków, a właściciel posiadać aktualny wypis i wyrys z ewidencji.

Ze względu na przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) możliwe są dwa tryby postępowania: podział na terenach budowlanych i podział na terenach rolnych i leśnych.

 

 

  Podział nieruchomości (podział działki) na terenach budowlanych zatwierdzany decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wyróżniamy następujące przypadki podziałów, dla których wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział:

 • Podział nieruchomości (podział działki) wykonywany na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
 • na cele budowlane lub dla terenów, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 • Podział nieruchomości (podział działki) na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów wykorzystywanych w tych celach, powodujących wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha (działki przeznaczone na dołączenie do sąsiedniej nieruchomości lub dokonanie regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami).
 • Podział nieruchomości (podział działki) niezależne od ustaleń miejscowego planu albo od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonany w celu:
  • zniesienia współwłasności nieruchomości, na której znajdują się minimum dwa budynki, wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę. Podział taki ma jednak polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli (wskazanych we wniosku) budynków wraz z działkami niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
  • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wybudowany na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
  • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
  • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw;
  • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
  • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
  • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.
 • W przypadkach, gdy o podziale rozstrzyga sąd, nie wydaje się decyzji zatwierdzającej podział.

Zgodność projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub – w przypadku braku takiego planu – z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, opiniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Warunkiem koniecznym do wydania decyzji zatwierdzającej podział, poza zgodnością z miejscowym planem lub warunkami zabudowy, jest też dostęp projektowanych działek do drogi publicznej. Dostępem do drogi publicznej jest również wydzielona droga wewnętrzna wraz z ustanowionymi na tej drodze odpowiednimi służebnościami dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, takie jak: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości lub postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej, obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego lub zaświadczenie o braku planu;
 • w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 • wstępny projekt podziału;
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • wykaz zmian gruntowych;
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej;
 • mapę z projektem podziału.

Etapy prac przy podziale budowlanym:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGIK).
 • Potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez ośrodek.
 • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji oraz założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
 • Opracowanie wariantów podziału.
 • Przygotowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania przez wójta gminy postanowienia o zgodności projektu podziału z ustaleniami MPZP.
 • Złożenie dokumentacji w Urzędzie Gminy. W tym celu potrzebny jest podpisany przez wszystkich właścicieli dzielonej nieruchomości wniosek o wydanie postanowienia o zgodności projektu podziału z ustaleniami MPZP (dostępny w dziale do pobrania).
 • Wydanie przez wójta gminy postanowienia.
 • Praca w terenie: wywiad terenowy i pomiar niezbędnych do podziału szczegółów terenowych.
 • Opracowanie wyników pomiaru.
 • Wysłanie zawiadomień informujących właścicieli nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli wszystkich nieruchomości do niej przylegających o trybie i terminie protokołu (ustalenia przebiegu granic, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych) oraz protokołu przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi.
 • Przeprowadzenie w terenie, w obecności stron, czynności ustalenia przebiegu granic, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości i spisanie odpowiednich protokołów.
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego
 • Złożenie operatu technicznego z projektem podziału nieruchomości do ODGiK.
 • Kontrola operatu w ODGiK a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGIK).
 • Wydanie map przez ODGIK.
 • Przekazanie dokumentacji do gminy w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Potrzebny będzie podpisany przez właścicieli wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki (dostępny w dziale do pobrania).
 • Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz zamówienie wypisów i wyrysów.

Co jeszcze będzie potrzebne?

– dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
– numer księgi wieczystej nieruchomości – jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podział nieruchomości (podział działki) na terenach rolnych i leśnych:

wykonywany dla nieruchomości położonych na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na cele rolne i leśne, a w przypadku braku tych planów wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Do przeprowadzenia podziału rolnego nie jest wymagana decyzja administracyjna. Podstawą takiego podziału jest dokumentacja wykonana przez geodetę uprawnionego.

Nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rolne i leśne są nieruchomości wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wyniku podziału nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, mogą powstać działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,3000 ha. W innym przypadku niezbędna będzie decyzja administracyjna wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Niezbędny jest też dostęp projektowanych działek do drogi publicznej. Dostępem do drogi publicznej jest również wydzielona droga wewnętrzna wraz z ustanowionymi na tej drodze odpowiednimi służebnościami dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

Etapy prac przy podziale rolnym:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).
 • Potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez ośrodek.
 • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji oraz założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
 • Praca w terenie: wywiad terenowy i pomiar niezbędnych do podziału szczegółów terenowych.
 • Opracowanie wyników pomiaru.
 • Opracowanie wariantów podziału.
 • Wysłanie zawiadomień informujących właścicieli nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli wszystkich nieruchomości do niej przylegających o trybie i terminie protokołu (ustalenia przebiegu granic, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych).
 • Przeprowadzenie w terenie, w obecności stron, czynności ustalenia przebiegu granic, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości i spisanie odpowiedniego protokołu.
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego
 • Złożenie operatu technicznego z projektem podziału nieruchomości do ODGiK.
 • Kontrola operatu w ODGiK a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
 • Wydanie map przez ODGIK.
 • Przekazanie dokumentacji klientowi.

W praktyce postępowanie podziałowe na terenach rolnych przebiega szybciej niż podział w trybie administracyjnym, ponieważ pomijany jest etap postanowienia. Nie jest również wydawana decyzja zatwierdzająca podział działki. Po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK geodeta przekazuje ją bezpośrednio klientowi.

Co będzie potrzebne?

– dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki;
– numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów;
– zaświadczenie o przeznaczeniu terenu wydawane przez urząd gminy;
– oświadczenie właścicieli o braku wydanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

 

 

 

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.