Rozgraniczenie nieruchomości

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

UWAGI OGÓLNE

Rozgraniczenie nieruchomości to procedura, w wyniku której następuje ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, która podlega włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). Zależnie od sytuacji, rozgraniczeniu podlegają wszystkie bądź niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

Rozgraniczenie nieruchomości dokonywane jest przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz sądy. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek stron. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nie służy zażalenie. Właściciele gruntów sąsiadujących zobowiązani są do współpracy przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu i ochronie znaków granicznych.

CZYNNOŚCI GEODETY

Do czynności ustalenia przebiegu granic wójt (burmistrz, prezydent miasta) upoważnia geodetę. Geodeta przy ustalaniu przebiegu granic bierze pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy pomiarowej. Jeżeli brak powyżej opisanych lub są one niewystarczające albo sprzeczne, geodeta ustala przebieg granic na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona oświadczenia nie składa ale nie kwestionuje przebiegu granic. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Geodeta wzywa strony do stawienia się na gruncie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządzany jest protokół graniczny lub jeżeli strony zawarły ugodę – akt ugody.

 

Jeżeli strony nie zawarły ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać (w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie) przekazania sprawy sądowi. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych gdy nie dojdzie do ugody, a brak jest dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, które pozwalają wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) na wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Organ ten umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie w trybie postępowania nieprocesowego.

 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI – ETAPY PRAC:

 • Złożenie do gminy wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego i upoważnienie wybranego przez wnioskodawcę geodety do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic.
 • Wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).
 • Analiza dokumentów pozyskanych z ODGiK, a także znajdujących się w księgach wieczystych i dokumentacji uzyskanej od stron.
 • Praca w terenie: wywiad terenowy i pomiar niezbędnych szczegółów terenowych.
 • Opracowanie wyników pomiaru.
 • Określenie terminu rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręczenie stronom wezwań do stawienia się na gruncie.
 • Zależnie od sytuacji: ustalenie przebiegu granic, stabilizacja punktów granicznych, sporządzenie protokołu granicznego, wykonanie pomiaru granic, sporządzenie aktu ugody, tymczasowe utrwalenie granic.
 • Sporządzenie dokumentacji i przekazanie jej do ODGiK
 • Dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami.
 • Kontrola operatu technicznego przez ODGiK i przyjęcie dokumentów do PZGiK.
 • Złożenie dokumentów do urzędu gminy.
 • Wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub umorzenie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

 • dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
 • dokumentacja (będąca w posiadaniu właściciela) stwierdzająca stan prawny nieruchomości: odpisy z KW lub dokumentów z ZD, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne
 • inne dokumenty które mogą stanowić podstawę do ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.