Wyznaczenie granic działki

WYZNACZENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (wyznaczenie granic)

Procedura wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów jest analogiczna do procedury wznowienia znaków granicznych i również bywa potocznie nazywana jako wznowienie granic lub wyznaczenie granic. Nie mamy tu jednak do czynienia z uszkodzonymi lub przemieszczonymi znakami, które trzeba wznowić, a z punktami które nie były wcześniej wyznaczane. Warunkiem jest istnienie dokumentów pozwalających na określenie ich położenia. Przykładowo po każdym nowym podziale jeżeli właściciel chce dokonać stabilizacji punktów granicznych konieczne jest wykonanie protokołu z wyznaczenia punków granicznych. Przepisy określają tę kwestię jednoznacznie: dopiero ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi. Jest to niezależna usługa wykonywana przez geodetę uprawnionego na zlecenie i koszt zainteresowanych.

Wyznaczając punkty graniczne geodeta wykorzystuje dane obserwacyjne określające położenie tych znaków w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystywana do pozyskania tych danych. Jeżeli osnowa ta nie zachowała się (zniszczenie lub przemieszczenie punktów) i nie jest możliwe jej odtworzenie, wyznaczenie punktów granicznych wykonuje się na podstawie opisów topograficznych tych punktów granicznych lub współrzędnych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej. Tak wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają pomiarowi.

O czynnościach wyznaczenia punktów granicznych zawiadamia się zainteresowane strony – właścicieli działki dla której są wyznaczane punkty graniczne oraz właścicieli nieruchomości przylegających do wyznaczanej granicy. Wyniki wyznaczenia punktów granicznych zamieszcza się w protokole wyznaczenia punktów granicznych. Sporządzona przez geodetę uprawnionego dokumentacja podlega przyjęciu do PZGiK.

 

ETAPY PRAC PRZY WYZNACZENIU PUNKTÓW GRANICZNYCH:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).
 • Potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez ośrodek.
 • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji
 • Pomiary terenowe i opracowanie ich wyników.
 • Wysłanie zawiadomień informujących o terminie protokołu wyznaczenia punktów granicznych.
 • Przeprowadzenie w terenie w obecności stron czynności wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości i spisanie protokołu.
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego
 • Złożenie operatu technicznego do ODGiK.
 • Kontrola operatu w ODGiK a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
 • Wydanie dokumentacji przez ODGIK i przekazanie jej klientowi.

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

 • dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.