Wznowienie granic nieruchomości

WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych (potocznie wznowienie granic) wykonuje się w sytuacji, gdy na gruncie istniały znaki graniczne (graniczniki), ale uległy zniszczeniu bądź przemieszczeniu, mogą być one wznowione. Warunkiem jest tu istnienie dokumentów pozwalających na określenie ich pierwotnego położenia. Wznowienia znaków dokonują, na zlecenie zainteresowanych, geodeci uprawnieni. W wyniku czynności geodety znaki graniczne zostają przywrócone do stanu pierwotnego. Wznowienie znaków granicznych (wznowienie granic) geodeta wykonuje wykorzystując dane obserwacyjne określające położenie tych znaków w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystywana do pozyskania tych danych. Jeżeli osnowa ta nie zachowała się (zniszczenie lub przemieszczenie punktów) i nie jest możliwe jej odtworzenie, wznowienie znaków granicznych (wznowienie granic) wykonuje się na podstawie opisów topograficznych tych punktów granicznych lub współrzędnych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej. Tak wznowione znaki graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony – właścicieli działki dla której są wznawiane znaki graniczne oraz właścicieli nieruchomości przylegających do wznawianej granicy. Wyniki wznowienia znaków granicznych zamieszcza się w protokole wznowienia znaków granicznych. Sporządzona przez geodetę uprawnionego dokumentacja podlega przyjęciu do PZGiK.

 

ETAPY PRAC PRZY WZNOWIENIU ZNAKÓW GRANICZNYCH:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).
 • Potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez ośrodek.
 • Analiza i opracowanie materiałów pozyskanych z ośrodka dokumentacji
 • Pomiary terenowe i opracowanie ich wyników.
 • Wysłanie zawiadomień informujących o terminie protokołu wznowienia znaków granicznych.
 • Przeprowadzenie w terenie w obecności stron czynności wznowienia znaków granicznych nieruchomości i spisanie protokołu.
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji i skompletowanie operatu technicznego
 • Złożenie operatu technicznego do ODGiK.
 • Kontrola operatu w ODGiK a następnie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
 • Wydanie dokumentacji przez ODGIK i przekazanie jej klientowi.

CO BĘDZIE POTRZEBNE:

 • dane dotyczące położenia działki: gmina, obręb i numer ewidencyjny działki
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli nie jest podany w wypisie z ewidencji gruntów

Oferta Geoformat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.