• DECYZJA OSTATECZNA – to decyzja od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja ostateczna to więc taka od której nie zostało wniesione odwołanie i upłynął już termin do jego wniesienia. Termin do wniesienia odwołania od decyzji to 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
« Back to Glossary Index